آخرین فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

merlin

merlin

merlin

3.4.2B

merlin

V12.0.3.0.QJOMIXM

merlin

V12.0.5.0.QJOCNXM

merlin

V12.0.4.0.QJOCNXM

merlin

V11.0.6.0.QJOCNXM

merlin

V11.0.5.0.QJOMIXM

merlin

V11.0.4.0.QJOCNXM

merlin

V11.0.3.0.QJOCNXM

merlin

V11.0.2.0.QJOMIXM

apollo_in

V12.0.4.0.QJDINXM

apollo_id

V12.0.1.0.QJDIDXM

apollo_ru

V12.0.1.0.QJDRUXM

apollo_eea

V12.0.13.0.QJDEUXM

apollo_id

V12.0.1.0.QJDIDXM

apollo_eea

V12.0.13.0.QJDEUXM

SM-A510F

U8

apollo

V12.0.6.0.QJDCNXM

apollo

V12.0.6.0.QJDCNXM

apollo

V12.0.8.0.QJDMIXM

apollo

V12.0.8.0.QJDMIXM

gauguin_eea

V12.0.6.0.QJSEUXM

gauguin_eea

V12.0.6.0.QJSEUXM

gauguin

V12.0.4.0.QJSCNXM

gauguin

V12.0.4.0.QJSCNXM

apollo

3.4.0_3 whyle

apollo

3.4.0_1

apollo

V12.0.5.0.QJDCNXM

apollo

V12.0.5.0.QJDCNXM