لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

MAR-L21MEA

9.0.1.108(C185E5R2P1)

G510-T8951

v1.0

G730-T00

v1.0

STF-L09

8.0.0.361(C185)

T1-701

C199B105

Delhi-L42

C185B121

G730-U10

v2.0

T8620

v1.0

Y560-U02

v2.0

Y620-U20

v1.0

G700-T00

v1.0

G700-U00

v1.0

H30-U10

v3.0

BLA-L29D

8.0.0.119(C721)