لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

ANE-LX1

MED-LX9

10.1.0.106(C185)

MED-LX9/MED-L49

10.1.0.145(C432)

MED-LX9/MED-L49

10.1.0.165(C432)

MED-LX9

ANA-NX9/ANA-N29

10.1.0.170(C185)

ANA-NX9

10.1.0.154(C432)

ANA-NX9/ANA-N29

10.1.0.114(C432)

HLK-L41

9.1.1.203(C432)

CUN-L21

C578B126

JAT-LX1/JAT-L21

9.1.0.362(C10)

LYA-L29

10.1.0.319(C432)

LYA-L29

9.0.0.122(C432)

LYA-L29

10.0.0.180(C432)

LYA-L29

9.1.0.358(C432)

LYA-L29

10.0.0.196(C10)

MRD-LX1/MRD-L41

9.1.0.346(C461)

MRD-LX1

9.1.0.327(C431)

MAR-L21MEA

9.0.1.108(C185E5R2P1)

G510-T8951

v1.0

G730-T00

v1.0

STF-L09

8.0.0.361(C185)

T1-701

C199B105

Delhi-L42

C185B121

G730-U10

v2.0

T8620

v1.0

Y560-U02

v2.0

Y620-U20

v1.0

G700-T00

v1.0

G700-U00

v1.0