لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

SM-G970F

G970FXXU7ATF1

SM-G970F

G970FXXU5ATE1

SM-A505F

A505FDDU5ATE1

SM-A305F

A305FDDU5ATE1

SM-A105G

A105GDXU7ATF1

SM-J720F

J720FXXU6ATF1

SM-J400F

J400FXXU6ATF1

SM-A750GN

A750GNDXU6ATE1

SM-A605G

A605GDXU7ATF1

SM-A520F

hadesRom v1.0

SM-A520F

A520FXXUFATH2

SM-A520F

A520FXXUEATD1

SM-A800F

A800FXXU1AOJ2

SM-G950N

G950NKSU4ASK1

SM-A505F

A505FDDU5BTJ2

SM-A515F

A515FXXU4CTJ1

SM-A107F

A107FXXS7BTI6

SM-A107F

A107FXXU6BTF1

SM-A315F

A315FXXU1ATH2

SM-A720F

A720FXXU9CSK3

SM-A205F

A205FXXS8BTG1

SM-G570F

G570FXXS3CTG1

SM-A305F

A305FDDS5BTE3

SM-A105F

A105FDDU3BTF1

SM-A515F

A515FXXU3ATD4

SM-N975F

N975FXXU3ATB2

SM-F9000

F9000ZCU2ASK1

SM-A507FN

A507FNXXS4ATC2

SM-A205GN

A205GNDXU5ASL2

SM-P615

P615XXU2ATD4