لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

SM-G960F

G960FXXU7ASI1

SM-A730F

A730FXXU6ASF1

SM-J701F

J701FXXU7ASH2

SM-J330L

J330LKLU1ARE3

SM-F900F

F900FXXU2ASK1

SM-A805F

A805FXXU3ASK1

SM-A507FN

A507FNXXU1ASK1

SM-A305F

A305FDDU3ASK1

SM-N960F

N960FXXU4ASJ2

SM-J610F

J610FXXU4ASK1

SM-N950F

N950FXXU8ASK1

SM-G955F

G955FXXU5ASF1

SM-G935F

G935FXXU6ASH2

SM-J410F

J410FXXU2ASI1

SM-J260G

J260GDDU4ASI2

SM-T545

T545XXU1ASH7

SM-T510

T510XXU2ASH2

SM-A705FN

A705FNXXU3ASG4

SM-J610F

J610FXXU3ASG1

SM-A605G

A605GDXU5ASI1

SM-J530YM

J530YMDXU4ARK1

SM-J530YM

J530YMDXU3AQL2

SM-T825Y

T825YDXU3ASF1

SM-J530F

J530FXWU5CSH7

SM-J530F

J530FXXS5BSE3

SM-A520F

A520FXXSBCSI4

SM-T510

T510XXU1ASH1

SM-A505F

A505FDDU2ASG1

SM-A405FN

A405FNXXU2ASG1

SM-A202F

A202FXXU1ASH3