لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

SM-T510

T510XXU1ASH1

SM-A505F

A505FDDU2ASG1

SM-A405FN

A405FNXXU2ASG1

SM-A202F

A202FXXU1ASH3

SM-A105FN

A105FNXXU2ASG3

SM-A105FN

A105FNXXU1ASH1

SM-T830

T830XXU4ASH1

SM-T595

T595XXU4ASH1

SM-M305M

M305MUBU2ASH2

SM-M205G

M205GDDU2ASH1

SM-M205F

M205FDDU2ASH1

SM-J610FN

J610FNXXU2ASF1

SM-A750FN

A750FNXXU2ASH1

SM-A605FN

A605FNXXU4ASF1

SM-G935F

G935FXXU5ASD2

SM-A600G

A600GDXU6BSH5

SM-A307FN

A307FNXXU1ASHC

SM-M307F

M307FXXU1ASH9

SM-T590

T590XXU3ASH1

SM-J730F

J730FXXU5ASG1

SM-J730F

J730FXXU4ASE1

SM-J710F

J710FXXU6BSE1

SM-A260G

A260GXXU2ASF1

SM-N975F

N975FXXU1ASH3

SM-N970F

N970FXXU1ASG8

SM-A805F

A805FXXU2ASH3

SM-A105F

A105FXXU3ASG2

SM-A105F

A105FXXU2ASF3

SM-M105G

M105GDXU2ASH1

SM-A750GN

A750GNDXU3ASE1