لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

SM-J700F

J700FXXU3BPJ1

SM-J320F

J320FXXU0AQL2

SM-G570F

G570FXXU1BQL2

SM-J710F

J710FXXU4BRB2

SM-N950U

N950USQU5ARG2

SM-G955U

G955USQU5ARH8

SM-G950U

G950USQU5ARG4

SM-G892U

G892USQU3ARG1

SM-G928A

G928AUCU5ARA1

SM-G9550

G9550ZCU3ARG1

SM-G9350

G9350ZCU3ARH1

SM-N9200

N9200ZCU3API1

SM-C710F

C710FDXU2ARH1

SM-J120G

J120GDXU2ARC1

SM-J730G

J730GDXU5ARI1

SM-J730G

J730GDXU4ARF1

SM-G925W8

G925W8VLU4APG1

SM-G920W8

G920W8VLU6ARA1

SM-T670

T670UEU2APJ1

SM-G390Y

G390YDXU1AQK1

SM-J327V

J327VVRU2ARH1

SM-J330G

J330GDXU3ARD1

SM-G885F

G885FDXU1ARG1

SM-P585

P585JXU3CRJ1

SM-J200G

J200GDDU2APJ1

SM-J737V

J737VVRU2ARI3

SM-J737P

J737PVPU2ARI3

SM-J337A

J337AUCU3ARI1

SM-C9000

C9000ZCU1AQJ2

SM-C7010

C7010ZCU2ARH2