لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

SM-A107F

A107FXXU6BTF1

SM-A315F

A315FXXU1ATH2

SM-A720F

A720FXXU9CSK3

SM-A205F

A205FXXS8BTG1

SM-G570F

G570FXXS3CTG1

SM-A305F

A305FDDS5BTE3

SM-A105F

A105FDDU3BTF1

SM-A515F

A515FXXU3ATD4

SM-N975F

N975FXXU3ATB2

SM-F9000

F9000ZCU2ASK1

SM-A507FN

A507FNXXS4ATC2

SM-A205GN

A205GNDXU5ASL2

SM-P615

P615XXU2ATD4

SM-A205F

A205FDDU7ATD3

SM-A307GT

A307GTVJU4ATD2

SM-A515F

A515FXXU3ATC7

SM-A515F

A515FXXU1ATA1

SM-G770F

G770FXXU2ATA3

SM-P205

P205DXU3ASK1

SM-N770F

N770FXXU1ATA1

SM-A705FN

A705FNXXU5ATA3

SM-F900F

F900FXXU3ATA1

SM-A507FN

A507FNXXS3ATA4

SM-A505F

A505FDDU4ATA2

SM-A205F

A205FDDU6ATA1

SM-A105G

A105GDXU6ATA1

SM-M105G

M105GDXU5ATD2

SM-M105G

M105GDXU4ASL3

SM-J720F

J720FXXU5ATA1

SM-J400F

J400FXXU5ATA1