لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

SM-A510F

U8

SM-A520FD

A520FDXXUGATK1

SM-A520F

A520FXXUGATK1

SM-A515F

A515FXXU4CUA1

SM-A013G

A013GXXU1ATG3

SM-A260G

A260GXXU6ATF1

SM-A260F

A260FXXU7ATH1

SM-T970

T970XXU1ATG4

SM-T875

T875XXU1ATG5

SM-T870

T870XXU1ATG5

SM-N986B

N986BXXU1ATG6

SM-N985F

N985FXXU1ATG6

SM-N981B

N981BXXU1ATH2

SM-N980F

N980FXXU1ATH2

SM-N770F

N770FXXU5ATG2

SM-M315F

M315FXXU1ATE1

SM-M215F

M215FXXU2ATG3

SM-G985F

G985FXXU3ATF3

SM-G985F

G985FXXU2ATE2

SM-G715FN

G715FNXXU6ATG1

SM-A715F

A715FXXU3ATH1

SM-A715F

A715FXXU2ATE3

SM-A217F

A217FXXU2ATG1

SM-A217F

A217FXXU1ATF2

SM-T865

T865XXU3ATD1

SM-T515

T515XXU4ATF1

SM-N975F

N975FXXU4ATD1

SM-N970F

N970FXXU4ATE1

SM-M307F

M307FXXU3ATF1

SM-G975F

G975FXXU7ATF1