لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

SM-G532G

G532GDXU1ARG1

SM-J810G

J810GFDDU2ARJ5

SM-J810G

J810GDDU2ARJ5

SM-J810G

J810GDDU1ARI1

SM-J600F

J600FXXU3ARH5

SM-J600F

J600FXXU2ARH4

SM-A9200

A9200ZCU1ARK1

SM-N950N

N950NKSU4ARH1

SM-G928I

G928IDVU4ARF1

SM-G5528

G5528ZCU1AQC2

SM-A7000

A7000ZCU1APB1

SM-C7108

C7108ZMU1AQJ1

SM-G960F

G960FXXU2CRLI

SM-G965F

G965FXXU2CRLI

SM-G935U

G935UUEU4CRG2

SM-G935U

G935UUEU8CRJ2

SM-G935U

G935UUEU8CRJ2

SM-G930U

G930UUEU8CRJ2

SM-G930U

G930UUEU8CRJ2

SM-G930U

G930UUEU8CRJ2

SM-G935U

G935UUEU8CRJ2

SM-A600F

A600FJXU2ARG1

SM-C7100

C7100ZHU1ARB1

SM-C7100

C7100ZCU1ARG1

SM-G930U

G930UUEU4CRG2

SM-A530W

A530WVLU3ARJ2

SM-T397U

T397UUEU2ARJ1

SM-T397U

T397UUEU1ARC1

SM-J327W

J327WVLU2ARC1

SM-G390W

G390WVLU1AQE2