لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

SM-G920W8

G920W8VLU6DRF1

SM-N920W8

N920W8VLS6CRH1

SM-G925W8

G925W8VLU6DRF1

SM-A520L

A520LKLU3CRJ1

SM-T825Y

T825YDXU2BRJ1

SM-J7109

J7109KEU1BRD1

SM-J3300

J3300ZCU2BRJ2

SM-W2018

W2018ZCU1ARH1

SM-T805W

T805WVLU1BQA1

SM-W2017

W2017KEU1ARG1

SM-A600G

A600GDXU2ARI2

SM-A920F

A920FXXU1ARK1

SM-M205G

M205GDDU1ASA6

SM-M205F

M205FDDU1ASA2

SM-W2019

W2019ZCU1ARK1

SM-G885F

G885FDXU2ARH2

SM-A9100

A9100ZCU1APH1

SM-G920V

G920VVRU4DRE1

SM-T590

T590XXU1ARG7

SM-T815

T815XXU2CRH1

SM-T815

T815XXU2CRH1

SM-T815

T815XXU2CRA3

SM-A750GN

A750GNDXU1ARIE

SM-N960F

N960FXXU2CSA2

SM-G532G

G532GDXU1ARG1

SM-J810G

J810GFDDU2ARJ5

SM-J810G

J810GDDU2ARJ5

SM-J810G

J810GDDU1ARI1

SM-J600F

J600FXXU3ARH5

SM-J600F

J600FXXU2ARH4