لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

SM-A530F

A530FXXU7ASG1

SM-J260F

J260FPUU3ASF2

SM-J260F

J260FPUU2ASD1

SM-T860

T860XXU1ASG8

SM-G975F

G975FXXU3ASG3

SM-G973F

G973FXXU3ASG3

SM-G970F

G970FXXU3ASG3

SM-T835

T835XXU3ASE1

SM-J415F

J415FXXU2ASC2

SM-A530F

A530FXXU6ASEA

SM-G975F

G975FXXU2ASF1

SM-G973F

G973FXXU2ASF1

SM-G398FN

G398FNXXU1ASE6

SM-A305F

A305FDDU1ASB3

SM-A205F

A205FDDU2ASF1

SM-T595

T595XXU3ASC1

SM-J610F

J610FXXU2ASF3

SM-J600G

J600GDXU4ASG1

SM-A720F

A720FXXU8ASF1

SM-A520F

A520FXXUBASF1

SM-G965F

G965FXXU6ASG2

SM-G965F

G965FXXU4ASD2

SM-G960F

G960FXXU6ASG2

SM-G960F

G960FXXU4ASD2

SM-A730F

A730FXXU5ASE1

SM-A530F

A530FXXU5ASE2

SM-J730G

J730GDXU7ASG1

SM-A260G

A260GXXU1ASC3

SM-A260F

A260FXXU1ASC2

SM-T515

T515XXU2ASG1