لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

SM-A520F

A520FXXUCASL1

SM-A520F

A520FXXSBCSI4

SM-A520F

A520FXXUBASF1

SM-A520F

A520FXXU8ASB1

SM-A520F

A520FXXU7ARJ1

SM-A520F

A520FXXU6ARH1

SM-A520F

A520FXXU1AQE1

SM-A520F

A520FXXU3ARA3

SM-A520F

A520FXXU4ARA4

SM-A520F

A520FXXU2ARA2

SM-A520F

A520FXXU1AQI1

SM-A520F

A520FXXU2AQH2

SM-A520F

A520FXXU1AQH1