لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

SM-A710M

A710MUBU2CRF2

SM-G920V

G920VVRU4DRE1

SM-T815

T815XXU2CRH1

SM-T815

T815XXU2CRH1

SM-T815

T815XXU2CRA3

SM-G925I

G925IDVU4FRF3

SM-N920V

N920VVRS3CRB2

SM-N9208

N9208XXS5CRH1

SM-N9208

N9208ZTS5CRH3

SM-N9208

N9208XXS4CRF3

SM-N9208

N9208ZTU4CRF2

SM-G928C

G928CXXS4CRF5

SM-G928C

G928CXXS4CRF4

SM-A510F

A510FXXU5CRD6

SM-A510F

A510FXXU5CRF1

SM-J710GN

J710GNDXU4BRB3

SM-G928F

G928FXXS4CRE1

SM-J105Y

J105YDVS0ARC1

SM-T813

T813XXU2BRB2

SM-G9250

G9250ZTU2ERB1

SM-G9250

G9250ZCS2ERC2

SM-J710F

J710FXXU4BRA2

SM-G920F

G920FXXU5EQL2

SM-N9000Q

N9000QXXUEBQA2

SM-N910F

N910FXXU1DQJ1

SM-A310F

A310FXXU3CQH1

SM-J710F

J710FXXU3BQK8

SM-J710F

J710FXXU3BQHE

SM-A710F

A710FXXU2CQE3