لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

SM-A600T

A600TUVU1ARI4

SM-A600P

A600PVPU1ARI1

SM-A600A

A600AUCU1ARI1

SM-W2018

W2018ZCU1ARC1

SM-W2017

W2017KEU1APL1

SM-J3308

J3308ZMU2ARI1

SM-J3300

J3300ZCU2ARI1

SM-C5018

C5018ZMU2ARJ3

SM-C5010

C5010ZCU2ARI2

SM-J120A

J120AUCU3AQE1

SM-G935A

G935AUCU8ARJ2

SM-A530F

A530FXXU7ASG1

SM-J260F

J260FPUU3ASF2

SM-J260F

J260FPUU2ASD1

SM-T860

T860XXU1ASG8

SM-G975F

G975FXXU3ASG3

SM-G973F

G973FXXU3ASG3

SM-G970F

G970FXXU3ASG3

SM-T835

T835XXU3ASE1

SM-J415F

J415FXXU2ASC2

SM-A530F

A530FXXU6ASEA

SM-G975F

G975FXXU2ASF1

SM-G973F

G973FXXU2ASF1

SM-G398FN

G398FNXXU1ASE6

SM-A305F

A305FDDU1ASB3

SM-A205F

A205FDDU2ASF1

SM-T595

T595XXU3ASC1

SM-J610F

J610FXXU2ASF3

SM-J600G

J600GDXU4ASG1

SM-A720F

A720FXXU8ASF1