لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

SM-J510F

J510FXXU3BSI2

SM-J710F

J710FXXU6CSG2

SM-G9700

G9700ZHU1ASBA

SM-G9750

G9750ZHU1ASBA

SM-G9730

G9730ZHU1ASBA

SM-A510M

A510MUBS6CSA3

SM-A605GN

A605GNUBS3ARK2

SM-G532G

G532GDXU1ARH1

SM-G9608

G9608ZMU3ARK1

SM-T377W

T377WVLU3BRG4

SM-G973F

G973FXXU1ASAT

SM-G970F

G970FXXU1ASAT

SM-G920W8

G920W8VLU6DRF1

SM-N920W8

N920W8VLS6CRH1

SM-G925W8

G925W8VLU6DRF1

SM-J7109

J7109KEU1BRD1

SM-T805W

T805WVLU1BQA1

SM-T590

T590XXU1ARG7

SM-A750GN

A750GNDXU1ARIE

SM-N960F

N960FXXU2CSA2

SM-J710F

J710FXXU5CRJ7

SM-A510F

A510FXXS6CRI6

SM-A810F

A810FXXU2CRH7

SM-G570F

G570FXXU1CRH9

SM-A510F

A510FXXU6CRH2

SM-T531

T531XXS1BRH1

SM-N920C

N920CXXS5CRH2

SM-T835

T835JXU1ARG8

SM-T830

T830XXU1ARH1

SM-J260F

J260FXXU1ARH1