لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

SM-A505F

A505FDDU5BTJ2

SM-A515F

A515FXXU4CTJ1

SM-A720F

A720FXXU9CSK3

SM-A205F

A205FXXS8BTG1

SM-G570F

G570FXXS3CTG1

SM-A305F

A305FDDS5BTE3

SM-A105F

A105FDDU3BTF1

SM-G611F

G611FXXS1CSI1

SM-G611F

G611FDDU1CSJ1

SM-A107F

A107FXXU5BTD2

SM-A515F

A515FXXU3BTD4

SM-A515F

A515FXXU2ATB1

SM-J530F

J530FXXU6CSK9

SM-A705FN

A705FNXXU5ASL4

SM-J600G

J600GDXU6BTA5

SM-A600FN

A600FNXXU5CTC6

SM-A207F

A207FXXS2ASL7

SM-A307GN

A307GNDXS2ASK2

SM-J530F

J530FXWU5CSH7

SM-J530F

J530FXXS5BSE3

SM-A600G

A600GDXU6BSH5

SM-G960F

G960FXXS2CSB8

SM-A750F

A750FXXU1BSC7

SM-A730F

A730FXXU4CSB9

SM-G9600

G9600ZHU3CSAB

SM-G9650

G9650ZHU3CSAB

SM-G9600

G9600ZHU3CSAB

SM-J730F

J730FXWS3BSA3

SM-J810F

J810FJXS2ASA1

SM-M205F

M205FDDU1ASA4