لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

MED-LX9

10.1.0.106(C185)

MED-LX9/MED-L49

10.1.0.145(C432)

MED-LX9/MED-L49

10.1.0.165(C432)

ANA-NX9/ANA-N29

10.1.0.170(C185)

ANA-NX9

10.1.0.154(C432)

ANA-NX9/ANA-N29

10.1.0.114(C432)

LYA-L29

10.1.0.319(C432)

LYA-L29

9.0.0.122(C432)

LYA-L29

10.0.0.180(C432)

LYA-L29

9.1.0.358(C432)

LYA-L29

10.0.0.196(C10)

MRD-LX1/MRD-L41

9.1.0.346(C461)

MRD-LX1

9.1.0.327(C431)

MAR-L21MEA

9.0.1.108(C185E5R2P1)

STF-L09

8.0.0.361(C185)

T1-701

C199B105

Delhi-L42

C185B121

BLA-L29D

8.0.0.119(C721)