لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

SM-A207F

A207FXXU2BTJ3

SM-A217F

A217FXXU3ATI7

P024

5.9.4.0

BBA100-1-2

ABI133

STH100-1-2

ABB046

K3300SW

YT2-830LC

050_141113

STV100-2

AAV985

STV100-1-2-3-4

AAW068

BBA100-1-2

AAW609

E66_DUGL

1.05.401.6

P7701

IR V4

S4200

A50CML_DTUL

1.34.709.1

A31_DTUL

1.07.1405.2

A51CML_DTUL

1.05.400.1

iPhone 5

14G60

iPhone 5c

14G60

iPhone 5s

15D60

iPhone 6 Plus

15D60

iPhone 6

15D60

iPhone 6s

15D60

iPhone 6s Plus

15D60

iPhone SE

15D60

iPhone 7

15D60

iPhone 7 Plus

15D60

iPhone 8

15D60

iPhone 8 Plus

15D60

iPhone X

15D60

CP3_DUG

1.20.708.1