لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

A53ML_DTUL

1.33.708.6

A53ML_DTUL

1.81.1405.1

SM-N9000Q

N9000QXXUEBQA2

A55ML_DTUL

1.45.708.5

A52_DTUL

1.07.1405.6