لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

nikel

8.11.22

omega

V10.1.3.0.MHQCNFI

kenzo

V10.1.1.0.MHOCNFI

rolex

V10.1.1.0.MCCCNFI

markw

V10.1.1.0.MBECNFI

land

V10.1.1.0.MALCNFI

cancro_lte_ct

V10.1.1.0.MXGCNFI

cancro

V10.1.1.0.MXDCNFI

P024

5.9.4.0

P024

3.2.1-0

omega

8.11.8

nikel

8.11.8

nikel

8.11.8

kate

8.11.8

kenzo

8.11.8

kenzo

8.11.8

rolex

8.11.8

markw

8.11.8

prada

8.11.8

land

8.11.8

land

8.11.8

nikel

V10.1.2.0.MBFCNFI

omega

8.11.1

nikel

8.11.1

kenzo

8.11.1

rolex

8.11.1

markw

8.11.1

BBA100-1-2

ABI133

prada

8.11.1

land

8.11.1