لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

SM-A600G

A600GDXU2ARI2

SM-A920F

A920FXXU1ARK1

SM-M205G

M205GDDU1ASA6

SM-M205F

M205FDDU1ASA2

SM-W2019

W2019ZCU1ARK1

SM-G885F

G885FDXU2ARH2

SM-A9100

A9100ZCU1APH1

SM-G532G

G532GDXU1ARG1

SM-J810G

J810GFDDU2ARJ5

SM-J810G

J810GDDU2ARJ5

SM-J810G

J810GDDU1ARI1

SM-J600F

J600FXXU3ARH5

SM-J600F

J600FXXU2ARH4

SM-A9200

A9200ZCU1ARK1

SM-N950N

N950NKSU4ARH1

SM-G928I

G928IDVU4ARF1

SM-G5528

G5528ZCU1AQC2

SM-A7000

A7000ZCU1APB1

SM-C7108

C7108ZMU1AQJ1

SM-A530W

A530WVLU3ARJ2

SM-T397U

T397UUEU2ARJ1

SM-T397U

T397UUEU1ARC1

SM-J327W

J327WVLU2ARC1

SM-G390W

G390WVLU1AQE2

SM-T377W

T377WVLU3ARG1

SM-J320W8

J320W8VLU2APJ1

SM-J120W

J120WVLU2APJ1

SM-A520W

A520WVLU4ARH2

SM-G530W

G530WVLU2AQB1

SM-T817W

T817WVLU3BPK1