لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

SM-A730F

A730FXXU4ASB1

SM-A530F

A530FXXU4ASB1

SM-T395

T395XXU4ASA2

SM-J410F

J410FXXU1ASA1

SM-J260G

J260GDDU2ARL1

SM-G975F

G975FXXU1ASB5

SM-G9750

G9750ZCU1ASB5

SM-G973F

G973FXXU1ASB5

SM-G9730

G9730ZCU1ASB5

SM-G970F

G970FXXU1ASB4

SM-G9700

G9700ZCU1ASB4

SM-A505F

A505FDDU1ASB5

SM-A305F

A305FDDU1ASB3

SM-M205G

M205GDDU1ASB1

SM-G8870

G8870ZCU1ASB1

SM-A800I

A800IXXU2APF1

SM-G935F

G935FXXU4ASA2

SM-G930F

G930FXXU4ASA2

SM-G8850

G8850ZCU2ARH1

SM-A600G

A600GDXU2ARI2

SM-A920F

A920FXXU1ARK1

SM-M205G

M205GDDU1ASA6

SM-M205F

M205FDDU1ASA2

SM-W2019

W2019ZCU1ARK1

SM-G885F

G885FDXU2ARH2

SM-A9100

A9100ZCU1APH1

SM-G532G

G532GDXU1ARG1

SM-J810G

J810GFDDU2ARJ5

SM-J810G

J810GDDU2ARJ5

SM-J810G

J810GDDU1ARI1