لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

merlin

V12.0.3.0.QJOMIXM

merlin

V12.0.5.0.QJOCNXM

merlin

V12.0.4.0.QJOCNXM

merlin

V11.0.6.0.QJOCNXM

merlin

V11.0.5.0.QJOMIXM

merlin

V11.0.4.0.QJOCNXM

merlin

V11.0.3.0.QJOCNXM

merlin

V11.0.2.0.QJOMIXM

apollo_in

V12.0.4.0.QJDINXM

apollo_id

V12.0.1.0.QJDIDXM

apollo_ru

V12.0.1.0.QJDRUXM

apollo_eea

V12.0.13.0.QJDEUXM

apollo_id

V12.0.1.0.QJDIDXM

apollo_eea

V12.0.13.0.QJDEUXM

apollo

V12.0.6.0.QJDCNXM

apollo

V12.0.6.0.QJDCNXM

apollo

V12.0.8.0.QJDMIXM

apollo

V12.0.8.0.QJDMIXM

gauguin_eea

V12.0.6.0.QJSEUXM

gauguin_eea

V12.0.6.0.QJSEUXM

gauguin

V12.0.4.0.QJSCNXM

gauguin

V12.0.4.0.QJSCNXM

apollo

3.4.0_1

apollo

V12.0.5.0.QJDCNXM

apollo

V12.0.5.0.QJDCNXM

apollo

V12.0.5.0.QJDMIXM

gauguin

V12.0.5.0.QJSMIXM

gauguin

V12.0.5.0.QJSMIXM

apollo

V12.0.7.0.QJDMIXM

apollo

V12.0.7.0.QJDMIXM