لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

merlin

3.4.2B

apollo

3.4.0_3 whyle

SM-A515F

A515FXXU4CUA1

MED-LX9

10.1.0.106(C185)

MED-LX9/MED-L49

10.1.0.145(C432)

MED-LX9/MED-L49

10.1.0.165(C432)

MED-LX9

ANA-NX9/ANA-N29

10.1.0.170(C185)

ANA-NX9

10.1.0.154(C432)

ANA-NX9/ANA-N29

10.1.0.114(C432)

SM-A207F

A207FXXU2BTJ3

SM-A217F

A217FXXU3ATI7

LYA-L29

10.1.0.319(C432)

LYA-L29

10.0.0.180(C432)

LYA-L29

10.0.0.196(C10)

SM-A505F

A505FDDU5BTJ2

SM-A515F

A515FXXU4CTJ1

SM-A107F

A107FXXS7BTI6

SM-A107F

A107FXXU6BTF1

SM-A315F

A315FXXU1ATH2

SM-A205F

A205FXXS8BTG1

SM-A305F

A305FDDS5BTE3

SM-A105F

A105FDDU3BTF1

SM-A107F

A107FXXU5BTD2

SM-A515F

A515FXXU3BTD4

SM-A515F

A515FXXU2ATB1

SM-A600FN

A600FNXXU5CTC6