لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

SM-G532G

G532GDXU1ARH1

SM-J7109

J7109KEU1BRD1

SM-W2017

W2017KEU1ARG1

SM-J700F

J700FXXU3BPJ1

SM-G532F

G532FXXU1AQG2

SM-G532F

G532FXWU1AQG5

SM-G532F

G532FXWU1ARG4

SM-A500G

A500GXXU1CQG1

SM-N910G

N910GDTU1DQL1

SM-N915G

N915GXXU1DQL1

SM-J210F

J210FDDU0ARD1

SM-A500H

A500HXXS1CQC5

SM-N910C

N910CXXU2DRA1

SM-J700F

J700FXXU4BRA1

SM-J106F

J106FJVU0ARA1

SM-G900V

G900VVRU2DQL1

SM-A7108

A710FXXU2BQC2

SM-A9100

A9100ZCU1API2

K580dsZ

10g

K580dsZ

10e

H845

10f

H850

10n

SM-N910G

N910GDTS1DPL1

SM-C7010

C7010ZHU1AQC4

K430dsY

10h

K430dsY

10c

SM-N910F

3.0.2-0

SM-N910F

N910FXXU1DQJ1

SM-N910F

N910FXXS1DQF4

SM-J700F

J700FXXS4BQF1