لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

SM-A510F

Binary 8

SM-A710M

A710MUBU2CRF2

SM-A510M

A510MUBS6CSA3

SM-T377W

T377WVLU3BRG4

SM-G920W8

G920W8VLU6DRF1

SM-N920W8

N920W8VLS6CRH1

SM-G925W8

G925W8VLU6DRF1

SM-W2018

W2018ZCU1ARH1

SM-G920V

G920VVRU4DRE1

SM-T815

T815XXU2CRH1

SM-T815

T815XXU2CRH1

SM-T815

T815XXU2CRA3

SM-G570F

G570FXXU1BQL2

SM-J710F

J710FXXU4BRB2

SM-A510F

A510FXXS6CRI6

SM-G925I

G925IDVU4FRF3

SM-N920V

N920VVRS3CRB2

SM-J730F

J730FXWS3ARI7

SM-G925T

SM-C7000

C7000ZHU3BRG1

SM-N9208

N9208XXS5CRH1

SM-N9208

N9208ZTS5CRH3

SM-N9208

N9208XXS4CRF3

SM-N9208

N9208ZTU4CRF2

SM-J701F

J701FDDU5ARG1

SM-J701F

J701FXVU4ARE2

SM-C7000

C7000ZCU3BRG1

SM-C7000

C7000ZHU3BRG1

SM-A510F

A510FXXU6CRH2

SM-G6100

G6100ZHS2BRH1