لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

SM-A510F

U8

cactus

mido

V10.1.1.0.NCFMIFI

helium

V10.1.1.0.NBDMIFI

hydrogen

V10.1.1.0.NBCMIFI

cappu

V10.1.1.0.NCICNFI

capricorn

V10.1.1.0.NAGMIFI

mido

V10.1.1.0.NCFCNFI

helium

V10.1.1.0.NBDCNFI

hydrogen

V10.1.1.0.NBCCNFI

capricorn

V10.1.1.0.NAGCNFI

aqua

V10.1.1.0.NAJCNFI

libra

V10.1.1.0.NXKCNFI

mido

8.11.8

cappu

8.11.8

helium

8.11.8

hydrogen

8.11.8

mido

8.11.8

helium

8.11.8

hydrogen

8.11.8

mido

8.11.2

helium

8.11.2

hydrogen

8.11.2

cappu

9.3.28

hydrogen

8.11.15

helium

8.11.15

mido

8.11.15

SM-A510F

Binary 8

SM-A710M

A710MUBU2CRF2

SM-A510M

A510MUBS6CSA3