لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

SM-G570F

Binary 1

SM-A520F

A520FXXSBCSI4

SM-C5010

ZHU2

SM-J810F

J810FJXS2ASA1

SM-A605GN

A605GNUBS3ARK2

SM-T825

T825XXU2BRL2

SM-G885F

G885FDXU2ARK3

SM-G960F

G960FXXU2BRL2

SM-T397U

T397UUEU2ARJ1

SM-G9608

G9608ZMU3ARK1

SM-G8858

G8858ZMU2ARK1

SM-J3308

J3308ZMU2BRJ1

SM-N9508

N9508ZMS4CRJ1

SM-A320FL

A320FLXXU3CRH2

SM-A520F

A520FXXS8CSB1

SM-A520L

A520LKLU3CRJ1

SM-T825Y

T825YDXU2BRJ1

SM-A750GN

A750GNDXU1ARIE

SM-G935U

G935UUEU4CRG2

SM-G935U

G935UUEU8CRJ2

SM-G935U

G935UUEU8CRJ2

SM-G930U

G930UUEU8CRJ2

SM-G930U

G930UUEU8CRJ2

SM-G930U

G930UUEU8CRJ2

SM-G935U

G935UUEU8CRJ2

SM-A600F

A600FJXU2ARG1

SM-G930U

G930UUEU4CRG2

SM-G960U

G960USQS3ARIC

SM-G960U

G960USQS3ARIB

SM-G960U

G960USQU3BRJ5