لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

SM-J710F

J710FXXU6CSG2

SM-J530F

J530FXXS5BSE3

SM-J730F

J730FXWS3BSA3

SM-M205F

M205FDDU1ASA4

SM-M105F

M105FDDU1ASA7

SM-J3300

J3300ZCU2BRJ2

SM-T590

T590XXU1ARG7

SM-G610F

G610FDDU1CRJ4

SM-A520W

A520WVLS5CRI1

SM-J710F

J710FXXU5CRJ7

SM-J701F

J701FXXU6BRI9

SM-G390F

G390FXXU2BRH3

SM-N960U1

N960U1UES1ARH6

SM-N960U

N960USQS1ARH6

SM-N960U

N960USQU1ARH2

SM-C900F

C900FDDU1CRI7

SM-J730F

J730FXXU3BRI3

SM-J415F

J415FXXU1ARIM

SM-J610F

J610FXXU1ARIK

SM-J530G

J530GUBU3BRH5

SM-N960F

N960FXXS2ARH6

SM-J530F

J530FXWU3BRI1

SM-J701F

J701FXXU6BRH9

SM-N9600

N9600ZHU1ARH2

SM-T835

T835JXU1ARG8

SM-T830

T830XXU1ARH1