لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

cactus

V10.3.6.0.OCBMIXM

cactus

V10.3.4.0.OCBCNXM

cactus

V10.3.3.0.OCBMIXM

cactus

V10.3.2.0.OCBMIXM

cactus_ru

V10.3.1.0.OCBRUXM

cactus

V10.2.2.0.OCBCNXM

cactus

V10.2.8.0.OCBMIXM

cactus

V10.2.7.0.OCBMIXM

cactus

V10.2.5.0.OCBMIXM

cactus

V10.2.1.0.OCBCNXM

cactus

V10.2.2.0.OCBMIXM

cactus

V10.0.5.0.OCBCNFH

ursa

V10.0.12.0.OEHCNFH

equuleus

V10.0.1.0.OECMIFH

jasmine

V9.6.14.0.ODIMIFE

jasmine

V9.6.16.0.ODIMIFE

riva

8.11.15

platina

V10.0.3.0.ODTMIFH

sakura_india

V10.0.1.0.ODMMIFH

beryllium

V10.0.6.0.OEJMIFH

platina

V10.0.7.0.ODTCNFH

dipper

V10.0.11.0.OEACNFH

cactus_ru

V9.6.6.0.OCBRUFD

clover

V10.1.1.0.ODJCNFI

tiffany

8.11.15

tulip

V10.0.4.0.OEKMIFH

platina

V9.6.5.0.ODTMIFD

whyred

V10.0.4.0.OEIMIFH

vince

V10.0.4.0.OEGMIFH

ysl

8.11.8