لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

SM-G611F

G611FXXS1CSI1

SM-G611F

G611FDDU1CSJ1

SM-J530F

J530FXXU6CSK9

SM-A705FN

A705FNXXU5ASL4

SM-J600G

J600GDXU6BTA5

SM-A207F

A207FXXS2ASL7

SM-A307GN

A307GNDXS2ASK2

SM-J530F

J530FXWU5CSH7

SM-A600G

A600GDXU6BSH5

SM-G960F

G960FXXS2CSB8

SM-G9700

G9700ZHU1ASBA

SM-G9750

G9750ZHU1ASBA

SM-G9730

G9730ZHU1ASBA

SM-A750F

A750FXXU1BSC7

SM-A730F

A730FXXU4CSB9

MAR-L21MEA

9.0.1.108(C185E5R2P1)

SM-G9600

G9600ZHU3CSAB

SM-G9650

G9650ZHU3CSAB

SM-G9600

G9600ZHU3CSAB

SM-G973F

G973FXXU1ASAT

SM-G970F

G970FXXU1ASAT

SM-N960F

N960FXXU2CSA2

SM-G960F

G960FXXU2CRLI

SM-G965F

G965FXXU2CRLI