لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

cactus

V11.0.9.0.PCBMIXM

cactus_ru

V11.0.4.0.PCBRUXM

cactus_ru

V11.0.3.0.PCBRUXM

cactus

V11.0.8.0.PCBMIXM

cactus

V11.0.9.0.PCBMIXM

cactus_ru

V11.0.3.0.PCBRUXM

cactus

V11.0.8.0.PCBMIXM

cactus

V11.0.5.0.PCBCNXM

cactus

V11.0.7.0.PCBMIXM

cactus

V11.0.5.0.PCBMIXM

cactus

20.1.2

cactus

V10.3.8.0.OCBMIXM

cactus

V11.0.4.0.PCBMIXM

cactus

V11.0.4.0.PCBCNXM

cactus

V10.4.4.0.PCBMIXM

cactus

9.9.3

cactus

V10.4.4.0.PCBCNXM

cactus

V10.4.3.0.PCBCNXM

umi_eea

V11.0.15.0.QJBEUXM

ginkgo

V11.0.12.0.PCOMIXM

ginkgo

V11.0.12.0.PCOMIXM

pine

V11.0.6.0.PCMCNXM

pine

V11.0.5.0.PCMCNXM

pine

V11.0.6.0.PCMMIXM

pine

V11.0.5.0.PCMMIXM

pine

V11.0.4.0.PCMMIXM

pine

V11.0.2.0.PCMCNXM

pine

V11.0.1.0.PCMCNXM

pine

V10.2.14.0.PCMCNXM

pine

V10.2.10.0.PCMCNXM