لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

SM-G973F

G973FXXU7ATF1

SM-G973F

G973FXXU5ATE1

SM-G970F

G970FXXU7ATF1

SM-G970F

G970FXXU5ATE1

SM-A505F

A505FDDU5ATE1

SM-A305F

A305FDDU5ATE1

SM-A105G

A105GDXU7ATF1

SM-J720F

J720FXXU6ATF1

SM-J400F

J400FXXU6ATF1

SM-A750GN

A750GNDXU6ATE1

SM-A605G

A605GDXU7ATF1

SM-A520F

A520FXXUFATH2

SM-A520F

A520FXXUEATD1

SM-A800F

A800FXXU1AOJ2

SM-G950N

G950NKSU4ASK1

SM-A515F

A515FXXU3ATD4

SM-N975F

N975FXXU3ATB2

SM-F9000

F9000ZCU2ASK1

SM-A507FN

A507FNXXS4ATC2

SM-A205GN

A205GNDXU5ASL2

SM-P615

P615XXU2ATD4

SM-A205F

A205FDDU7ATD3

SM-A307GT

A307GTVJU4ATD2

SM-A515F

A515FXXU3ATC7

SM-A515F

A515FXXU1ATA1

SM-G770F

G770FXXU2ATA3

SM-P205

P205DXU3ASK1

SM-N770F

N770FXXU1ATA1

SM-A705FN

A705FNXXU5ATA3

SM-F900F

F900FXXU3ATA1