لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

SM-G965F

G965FXXU7ASI1

SM-A530F

A530FXXU8ASK1

SM-J701F

J701FXXU8ASK1

SM-A260G

A260GXXU4ASK3

SM-M307F

M307FXXU2ASK2

SM-A908B

A908BXXU2ASK3

SM-A705FN

A705FNXXU4ASK5

SM-A505F

A505FDDU3ASL1

SM-A307GT

A307GTVJU3ATA3

SM-A307GT

A307GTVJU2ATA4

SM-A307GT

A307GTVJU2ASK4

SM-A307FN

A307FNXXU2ASK4

SM-A305F

A305FDDU4ATA1

SM-A205F

A205FDDU4ASL2

SM-M205F

M205FDDU3ASL1

SM-M105G

M105GDXU3ASL2

SM-A750GN

A750GNDXU5ATA1

SM-A520F

A520FXXUCASL1

SM-G960F

G960FXXU7ASI1

SM-A730F

A730FXXU6ASF1

SM-J701F

J701FXXU7ASH2

SM-J330L

J330LKLU1ARE3

SM-F900F

F900FXXU2ASK1

SM-A805F

A805FXXU3ASK1

SM-A507FN

A507FNXXU1ASK1

SM-A305F

A305FDDU3ASK1

SM-N960F

N960FXXU4ASJ2

SM-J610F

J610FXXU4ASK1

SM-N950F

N950FXXU8ASK1

SM-G955F

G955FXXU5ASF1