لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

curtana

V12.0.2.0.QJWMIXM

curtana

V12.0.2.0.QJWMIXM

curtana

V12.0.1.0.QJWMIXM

curtana

V12.0.1.0.QJWMIXM

curtana

V11.0.11.0.QJWMIXM

curtana

V11.0.10.0.QJWMIXM

curtana

V11.0.9.0.QJWMIXM

curtana

V11.0.8.0.QJWMIXM

curtana

V11.0.7.0.QJWMIXM

curtana

curtana

curtana

V11.0.11.0.QJWMIXM

curtana

V11.0.10.0.QJWMIXM

curtana

V11.0.9.0.QJWMIXM

curtana

V11.0.8.0.QJWMIXM

curtana

V11.0.7.0.QJWMIXM

curtana

V11.0.6.0.QJWMIXM

curtana

V11.0.3.0.QJWMIXM