لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

merlin

V12.0.3.0.QJOMIXM

merlin

V12.0.5.0.QJOCNXM

merlin

V12.0.4.0.QJOCNXM

merlin

V11.0.6.0.QJOCNXM

merlin

V11.0.5.0.QJOMIXM

merlin

V11.0.4.0.QJOCNXM

merlin

V11.0.3.0.QJOCNXM

merlin

V11.0.2.0.QJOMIXM

apollo_in

V12.0.4.0.QJDINXM

apollo_ru

V12.0.1.0.QJDRUXM

apollo_eea

V12.0.13.0.QJDEUXM

apollo_id

V12.0.1.0.QJDIDXM

apollo

V12.0.6.0.QJDCNXM

apollo

V12.0.8.0.QJDMIXM

gauguin_eea

V12.0.6.0.QJSEUXM

gauguin

V12.0.4.0.QJSCNXM

apollo

V12.0.5.0.QJDCNXM

gauguin

V12.0.5.0.QJSMIXM

apollo

V12.0.7.0.QJDMIXM

apollo_in

V12.0.3.0.QJDINXM

gauguin

V12.0.1.0.QJSMIXM

cactus

V11.0.9.0.PCBMIXM

cactus_ru

V11.0.3.0.PCBRUXM

cactus

V11.0.8.0.PCBMIXM

cactus

V11.0.5.0.PCBCNXM

cactus

V11.0.7.0.PCBMIXM

cactus

V11.0.5.0.PCBMIXM

cactus

20.1.2

cactus

V10.3.8.0.OCBMIXM

cactus

V11.0.4.0.PCBMIXM