لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

SM-A307GN

A307GNDXS2ASK2

SM-J530F

J530FXWU5CSH7

SM-J530F

J530FXXS5BSE3

SM-A600G

A600GDXU6BSH5

SM-G960F

G960FXXS2CSB8

SM-A750F

A750FXXU1BSC7

SM-A730F

A730FXXU4CSB9

SM-G9600

G9600ZHU3CSAB

SM-G9650

G9650ZHU3CSAB

SM-G9600

G9600ZHU3CSAB

SM-J730F

J730FXWS3BSA3

SM-J810F

J810FJXS2ASA1

SM-M205F

M205FDDU1ASA4

SM-M105F

M105FDDU1ASA7

SM-T825

T825XXU2BRL2

SM-G885F

G885FDXU2ARK3

SM-G960F

G960FXXU2BRL2

SM-T397U

T397UUEU2ARJ1

SM-G8858

G8858ZMU2ARK1

SM-J3308

J3308ZMU2BRJ1

SM-N9508

N9508ZMS4CRJ1

SM-A320FL

A320FLXXU3CRH2

SM-A520F

A520FXXS8CSB1

SM-T825Y

T825YDXU2BRJ1

SM-J3300

J3300ZCU2BRJ2

SM-W2018

W2018ZCU1ARH1

SM-W2017

W2017KEU1ARG1

SM-G960F

G960FXXU2CRLI

SM-G965F

G965FXXU2CRLI

SM-G935U

G935UUEU4CRG2