لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

SM-A505F

A505FDDU5BTJ2

SM-A515F

A515FXXU4CTJ1

SM-A107F

A107FXXS7BTI6

SM-A107F

A107FXXU6BTF1

SM-A315F

A315FXXU1ATH2

SM-A720F

A720FXXU9CSK3

SM-A205F

A205FXXS8BTG1

SM-G570F

G570FXXS3CTG1

SM-A305F

A305FDDS5BTE3

SM-A105F

A105FDDU3BTF1

SM-A307GN

A307GNDXS2ASK2

SM-J530F

J530FXWU5CSH7

SM-J530F

J530FXXS5BSE3

SM-A600G

A600GDXU6BSH5

SM-G960F

G960FXXS2CSB8

SM-A750F

A750FXXU1BSC7

SM-A730F

A730FXXU4CSB9

SM-G9600

G9600ZHU3CSAB

SM-G9650

G9650ZHU3CSAB

SM-G9600

G9600ZHU3CSAB

SM-J730F

J730FXWS3BSA3

SM-J810F

J810FJXS2ASA1

SM-M205F

M205FDDU1ASA4

SM-M105F

M105FDDU1ASA7

SM-T825

T825XXU2BRL2

SM-G885F

G885FDXU2ARK3

SM-G960F

G960FXXU2BRL2

SM-T397U

T397UUEU2ARJ1

SM-G8858

G8858ZMU2ARK1

SM-J3308

J3308ZMU2BRJ1