لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

ginkgo

V12.0.3.0.QCOMIXM

ginkgo

V12.0.3.0.QCOMIXM

ginkgo

V12.0.3.0.QCOCNXM

ginkgo

V12.0.3.0.QCOCNXM

ginkgo

20.12.9

ginkgo

20.12.2

ginkgo

V11.0.12.0.PCOMIXM

ginkgo

V11.0.12.0.PCOMIXM

ginkgo

20.11.25

ginkgo

20.11.18

ginkgo

20.11.11

ginkgo

20.11.5

ginkgo

V12.0.1.0.QCOMIXM

ginkgo

V12.0.1.0.QCOMIXM

ginkgo

20.10.30

ginkgo

20.10.29

ginkgo

V11.0.8.0.PCOCNXM

ginkgo

V11.0.8.0.PCOCNXM

ginkgo

20.10.22

ginkgo

V12.0.2.0.QCOCNXM

ginkgo

V11.0.11.0.PCOMIXM

ginkgo

V12.0.2.0.QCOCNXM

ginkgo

V11.0.11.0.PCOMIXM

ginkgo

V11.0.10.0.PCOMIXM

ginkgo

V11.0.7.0.PCOCNXM

ginkgo

V11.0.9.0.PCOMIXM

ginkgo

V11.0.8.0.PCOMIXM

ginkgo

V11.0.6.0.PCOCNXM

ginkgo

V11.0.7.0.PCOMIXM

ginkgo

V11.0.5.0.PCOCNXM