لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

UP Plus

v1.0

V829

v1.0

A7-30GC

v1.0

S650

v1.0

A2107a

v1.0

A3300-HV

v1.0

A3300-GV

v1.0

A3000-H

v1.0

S5000-H

v1.0

A5500-HV

v1.0

A390

v1.0

A516

v1.0

A526

v1.0

A630

v1.0

A656

v1.0

A670t

v1.0

A680

v1.0

A830

v1.0

A850 Plus

v1.0

A859

v1.0

A3500-HV

v1.0

A916

v1.0

P780

v1.0

S328

v1.0

S660

v1.0

S860

v1.0

S890

v1.0

S920

v1.0

D816h

v1.0

A316i

v1.0