لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

SM-A520F

A520FXXUGATK1

SM-A520F

hadesRom v1.0

SM-A520F

A520FXXUFATH2

SM-A520F

A520FXXUEATD1

SM-A520F

A520FXXUCASL1

SM-A520F

A520FXXSBCSI4

SM-A520F

A520FXXUBASF1

SM-A520F

A520FXXU8ASB1

SM-A520F

A520FXXS8CSB1

SM-A520F

A520FXXS7CRI8

SM-A520F

A520FXXU7ARJ1

SM-A520F

A520FXXU6ARH1

SM-A520F

A520FXXU6CRH1

SM-A520F

A520FXXU6CRH4

SM-A520F

A520FXXU5CRGD

SM-A520F

A520FXXU4CRD5

SM-A520F

A520FXXU4BRC4

SM-A520F

A520FXXU4BRB6

SM-A520F

A520FXXU1AQE1

SM-A520F

A520FXXS4BRA1

SM-A520F

A520FXXU3ARA3

SM-A520F

A520FXXU4ARA4

SM-A520F

A520FXXU2ARA2

SM-A520F

A520FXXS3BQL3

SM-A520F

A520FXXU1AQI1

SM-A520F

A520FXXU2AQH2

SM-A520F

A520FXXU1AQH1

SM-A520F

A520FXXU2BQI5