لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

SM-A530F

A530FXXU8ASK1

SM-A530F

A530FXXU7ASG1

SM-A530F

A530FXXU6ASEA

SM-A530F

A530FXXU5ASE2

SM-A530F

A530FXXU4ASB1

SM-A530F

A530FXXU2ARE2

SM-A530F

A530FXXU1ARE1

SM-A530F

A530FXXU3ARH3

SM-A530F

A530FXXU1AQLC

SM-A530F

A530FXXS2ARC2

SM-A530F

A530FXXU2ARB6

SM-A530F

A530FXXU2ARB2

SM-A530F

A530FXXU1ARB1

SM-A530F

A530FXXU1AQL3