لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

SM-A720F

A720FXXU8ASF1

SM-A720F

A720FXXU7ASD1

SM-A720F

A720FXXU6ARJ2

SM-A720F

A720FXXU5ARJ1

SM-A720F

A720FXXU6CRJ5

SM-A720F

A720FXXU4ARG2

SM-A720F

A720FXXU5CRH3

SM-A720F

A720FXXU4CRG4

SM-A720F

A720FXXU3ARB1

SM-A720F

A720FXXU1AQA3

SM-A720F

A720FXXU2BQL8

SM-A720F

A720FXXU2AQK2

SM-A720F

A720FXXU2BQI9

SM-A720F

A720FXXU2BQI2