لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

SM-J730F

J730FXXU5ASG1

SM-J730F

J730FXXU4ASE1

SM-J730F

J730FXWS3BSA3

SM-J730F

J730FXWS3ARI7

SM-J730F

J730FXXU3BRI3

SM-J730F

J730FXXU3ARI1

SM-J730F

J730FXXU2ARF2

SM-J730F

J730FXWU2ARF4

SM-J730F

J730FXXU2ARG1

SM-J730F

J730FXXU2ARA2

SM-J730F

J730FXWS2ARA2

SM-J730F

J730FXXU1AQI1

SM-J730F

J730FXXU1AQF3