لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

apollo_id

V12.0.1.0.QJDIDXM

apollo_eea

V12.0.13.0.QJDEUXM

apollo

V12.0.6.0.QJDCNXM

apollo

V12.0.8.0.QJDMIXM

gauguin_eea

V12.0.6.0.QJSEUXM

gauguin

V12.0.4.0.QJSCNXM

apollo

V12.0.5.0.QJDCNXM

apollo

V12.0.5.0.QJDMIXM

gauguin

V12.0.5.0.QJSMIXM

apollo

V12.0.7.0.QJDMIXM

apollo_in

V12.0.3.0.QJDINXM

apollo

20.11.11

cactus

V11.0.9.0.PCBMIXM

cactus_ru

V11.0.4.0.PCBRUXM

cactus_ru

V11.0.3.0.PCBRUXM

cactus

V11.0.8.0.PCBMIXM

gauguin

V12.0.6.0.QJSMIXM

gauguin

V12.0.6.0.QJSCNXM

ginkgo_eea

V12.0.3.0.QCOEUXM

ginkgo_ru

V12.0.2.0.QCORUXM

ginkgo_eea

V12.0.2.0.QCOEUXM

begonia_eea

V12.0.3.0.QGGEUXM

ginkgo

V12.0.3.0.QCOMIXM

begonia_ru

V12.0.6.0.QGGRUXM

ginkgo

V12.0.3.0.QCOCNXM

ginkgo

20.12.9

begoniain_in

V12.0.3.0.QGGINXM

begonia_id

V12.0.3.0.QGGIDXM

ginkgo

20.12.2

olivewood_in

V11.0.3.0.QCQINXM