لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

SM-A730F

A730FXXU4ASB1

SM-A530F

A530FXXU4ASB1

SM-T395

T395XXU4ASA2

SM-J410F

J410FXXU1ASA1

SM-J260G

J260GDDU2ARL1

SM-G975F

G975FXXU1ASB5

SM-G9750

G9750ZCU1ASB5

SM-G973F

G973FXXU1ASB5

SM-G9730

G9730ZCU1ASB5

SM-G970F

G970FXXU1ASB4

SM-G9700

G9700ZCU1ASB4

SM-A505F

A505FDDU1ASB5

SM-A305F

A305FDDU1ASB3

SM-M205G

M205GDDU1ASB1

SM-G8870

G8870ZCU1ASB1

SM-G960F

G960FXXS2CSB8

SM-G9700

G9700ZHU1ASBA

SM-G9750

G9750ZHU1ASBA

SM-G9730

G9730ZHU1ASBA

SM-A750F

A750FXXU1BSC7

SM-A800I

A800IXXU2APF1

SM-G935F

G935FXXU4ASA2

SM-G930F

G930FXXU4ASA2

SM-G8850

G8850ZCU2ARH1

SM-A730F

A730FXXU4CSB9

SM-G9600

G9600ZHU3CSAB

SM-G9650

G9650ZHU3CSAB

SM-G9600

G9600ZHU3CSAB

SM-J730F

J730FXWS3BSA3

SM-J810F

J810FJXS2ASA1